تست هوش چندگانه گاردنر

هوش چندگانه گاردنر

 

1. سوال

به کتاب و کتابخوانی علاقه دارم (اهل مطالعه کردن هستم)

2. سوال

می‌توانم به سرعت و آسانی اعداد را در ذهنم حساب کنم (محاسبات ریاضیات خوبی دارم )

3. سوال

وقتی چشمانم را می‌بندم می‌توانم تصاویر واضحی را ببینم (تصویرسازی ذهنی خوبی دارم)